Stypendia i zasiłki szkolne

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendia szkolne. Wnioski powinny być składane nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2022.

 

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 2. Wnioskodawcą może być:
 • rodzic/opiekun prawny – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli w chwili składania wniosku miał ukończone18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 1. Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych. W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:
 • wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
 • wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do aplikacji przez pracownika szkoły.

Informacje o systemie obsługi wniosków o stypendia i zasiłki – https://stypendia.edu.lublin.eu,

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w rodzinie którego dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego. W procedurze przyznawania zasiłków szkolnych kryterium dochodowe nie ma zastosowania.

 

UCZNIOWIE Z UKRAINY

W związku z możliwością ubiegania się przez uprawnionych uczniów z Ukrainy, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozdziale 8a ustawy o systemie oświaty, o przyznanie świadczeń pomocy materialnej informuję, że zasady postępowania są analogiczne jak wyżej opisane przy stypendiach szkolnych, tj. zgodnie z procedurami do każdego wniosku powinno być dołączone podpisane oświadczenie o spełnieniu wymogów zastosowania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.