Zasady rekruacji na rok szkolny 2022/2023

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa lubelskiego.

Załączniki: 
1.   Zarządzenie Nr 7/2022  Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 roku.
2.    Załącznik Nr 1 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym do branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.
3.    Załącznik Nr 2 - Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w tym do szkół dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.
4.  Załącznik Nr 3 -Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych branżowych szkół II stopnia oraz semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych, w tym do branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, w których zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2023 r.
5.    Załącznik Nr 4 - Informacja o liczbie wolnych miejsc do szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego.

kuratorium.lublin.pl
Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:

ZASADY REKRUTACJI ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. STANISŁAWA STASZICA 

W LUBLINIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

§1

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 z późn. zm.)
 4. Zarządzenia Nr 7/ 2022 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2022 r.

§2

 1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje uzasadnione odwołanie kierowane do Dyrektora Szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady poufności (zgodnie
  z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej
  z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r poz.1000)

§3

 1. Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie przyjmowani
  są absolwenci szkół podstawowych.                  

§4

 1. Kandydaci do szkoły dokonują rejestracji w systemie elektronicznej rejestracji
  w macierzystej szkole podstawowej wskazując według preferencji wybrane przez siebie szkoły (kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych).
 2. Kandydaci spoza systemu elektronicznej rejestracji tworzą samodzielnie konta
  w systemie.

§5

 1. Wszystkie informacje dotyczące kandydatów spoza elektronicznej rekrutacji ubiegających się o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie weryfikuje i/lub wprowadza szkolna komisja rekrutacyjna na podstawie dostarczonych dokumentów lub ich kopii.

§6

 1. Do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie
  przyjmowani są uczniowie kolejno z największą liczbą punktów.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych
  co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 • w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału z maturą międzynarodową – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwość wyboru kierunku kształcenia i potwierdzone są opinią wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub publiczną poradnię specjalistyczną.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i  na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art. 131 ust2 ustawy-Prawo Oświatowe: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą
 • kandydaci którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania
 • kandydaci, którzy uzyskali najwyższy procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą średnią punktową z przedmiotów obowiązkowych
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę z języka polskiego
 • kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali najwyższą ocenę z języka obcego

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. 

§7

Zasady obliczania punktów

O przyjęciu kandydatów do wskazanej klasy pierwszej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie po szkole podstawowej,  decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z ocen i innych osiągnięć kandydata.

Lp.Przedmioty/osiągnięcia przeliczane na punktyPunktacjaRazem 
1.Liczbowo określona ocena z języka polskiego
cel. – 18 pkt., bdb – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dst. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18
punktów
max 100 punktów 
2.Liczbowo określona ocena z matematyki
cel. – 18 pkt., bdb – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dst. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18
punktów
 
3.Liczbowo określona ocena z 1 przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
(wykaz wskazanych przedmiotów znajduje się w
§11)
 cel. – 18 pkt., bdb – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dst. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18
punktów
 
4.Liczbowo określona ocena z 2 przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
(wykaz wskazanych przedmiotów znajduje się w
§11)
cel. – 18 pkt., bdb – 17 pkt., dobry – 14 pkt., dst. – 8 pkt., dopuszczający – 2 pkt.
max 18
punktów
 
5.Świadectwo z wyróżnieniem7 pkt. 
6.

Dodatkowe osiągnięcia:

1.      Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

b)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

c)      tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

2.      Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.,

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

3.      Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,

d)      tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,

e)      tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.

f)       tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.;

4.      Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a)      dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
10 pkt.,

b)      dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

c)      dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju
z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.,

d)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.,

e)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.,

f)       tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –  2 pkt.;

5.      Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)      międzynarodowym –  4 pkt.,

b)      krajowym – 3 pkt.,

c)      wojewódzkim – 2 pkt.,

d)      powiatowym – 1 pkt.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w danych zawodach, z czego maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W konkursach wiedzy i artystycznych nie uwzględnia się wyróżnień za uczestnictwo w konkursach. Podstawą naliczania punktów jest wpis na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. W przypadku niejednoznacznego zapisu wymagany jest do wglądu dyplom lub inny dokument potwierdzający rangę zawodów, nazwę organizatora oraz zajęte przez ucznia/zawodnika miejsce (np. potwierdzenie odpowiedniego polskiego/okręgowego związku sportowego, szczególnie jeśli organizatorem zawodów był inny podmiot działający z jego upoważnienia).

max 18 punktów 
7.Aktywności kandydata na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu.punkty 
 
8.

Egzamin ósmoklasisty:

·         język polski (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

·         matematyka (max 100%=35 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,35)

·         język obcy nowożytny (max 100%=30 pkt., wynik egzaminu mnoży się przez 0,3)

max 35 punktów

max 35 punktów

max 30 punktów

max 100 punktów 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA PRZEZ KANDYDATA  200 PKT. 

 

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono być wpisane
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

§8

 1. Laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu, przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie niezależnie od kryteriów ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym, a na liście przyjętych kandydatów są umieszczani na pierwszym miejscu, z wpisem „LAUREAT” w kolumnie „liczba uzyskanych punktów”:
 1. Szczegółowy wykaz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad przedmiotowych, za które przyznawane są punkty znajduje się na stronie kuratorium.
 1. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty, liczbę punktów oblicza się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 8 rozporządzenia MEN z dnia 21 sierpnia 2019 r.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów mających tytuł „LAUREATA” niż liczba miejsc w oddziale, przyjęcie do oddziału następuje na podstawie art.134 ust.1 pkt.1
  i ust.2 oraz art. 138 Ustawy Prawo Oświatowe.

§9

REKRUTACJA DO KLASY PRE-IB

 

Kandydaci zobowiązani są do złożenia formularza zgłoszeniowego do klasy pierwszej pre-IB – plik. od dnia 16.05.2022r. do dnia 31.05.2022r. do godz. 15.00 Formularz ten należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty jako przesyłkę poleconą. Wszystkich kandydatów do klasy z maturą międzynarodową obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego przeprowadzony wyłącznie
w części pisemnej.

Termin sprawdzianu:

02.06.2022 r. – godz. 15.00– egzamin pisemny z języka angielskiego

Warunkiem przyjęcia do klasy z maturą międzynarodową jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz zakwalifikowanie się do klasy pre-IB w rekrutacji elektronicznej

Informacji w sprawie klasy pre-IB udziela koordynator:  p. Monika Trznadel

mailowo pod adresem: mtrznadel@lo1.lublin.eu

§10

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Wniosek dostępny
  na stronie szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie       od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do odpowiedniego sądu administracyjnego.

§11

W roku szkolnym 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica
w Lublinie odbędzie się rekrutacja do następujących klas po szkole podstawowej:

Klasa Przedmioty w zakresie rozszerzonymNauczane języki obcePrzedmioty dodatkowo punktowany
Aklasa przygotowująca do matury międzynarodowejj. angielski,
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja)
język angielski, fizyka
Bjęzyk polski,
wiedza o społeczeństwie, język angielski
j. angielski +
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub j. niemiecki (kontynuacja)
język angielski,
historia
Cmatematyka, geografia,
język angielski
j. angielski +
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub j. niemiecki (kontynuacja)
język angielski, geografia
Dmatematyka, fizyka, informatykaj. angielski +
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub j. niemiecki (kontynuacja)
język angielski, fizyka
Ebiologia, chemiaj. angielski +
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub j. niemiecki (kontynuacja)
biologia, chemia
Fbiologia, chemia, matematykaj. angielski +
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub j. niemiecki (kontynuacja)
biologia, chemia
G

matematyka,

fizyka,
język angielski

j. angielski +
j. hiszpański (podstawowy lub kontynuacja) lub j. niemiecki (kontynuacja)
język angielski, fizyka

§12

 • Aby powstała grupa językowa na danym poziomie zaawansowania (nauczanego drugiego języka obcego), grupa musi liczyć min. 14 osób.
 • W przypadku dysproporcji w grupach, pierwszeństwo wyboru drugiego języka mają kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Skip to content